Vạn Phúc chấp nhận đổi trả hàng trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hàng. Yêu cầu đổi trả được chấp nhận ở các trường hợp như sau:

1. Sản phẩm chưa qua sử dụng.

2. Lỗi của nhà sản xuất.

3. Đổi mới sản phẩm khác nếu sản phẩm chưa qua sử dụng.

4. Các trường hợp sản phẩm có dấu hiệu đã qua sử dụng Vạn Phúc không chấp nhận yêu cầu đổi trả.